Harmonijne współistnienie
kultury Wschodu i Zachodu
na Ukrainie


Pod redakcją
Włodzimierza Mokrego

Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom 3

Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol"
Kraków 2000Publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Ministerstwa Kultury i Sztuki

Na pierwszej stronie okładki: Św. Cyryl i św. Metody z Ewangelią św. Jana otwartą na stronie z tekstem, od którego św. Cyryl rozpoczął w IX wieku przekład Ewangelii: „В началі бі Слово. І Слово бі в Бога і Богом бі Слово” — „Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово” — „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”. Obraz w posiadaniu Fundacji św. Włodzimierza w Krakowie

Wydawca: Fundacja św. Włodzimierza
ul. Kanonicza 15, 31-002 Kraków
tel./fax (48-12) 421 99 96
tel. (48-12) 421 92 94
e-mail: fondsw@poczta.onet.pl


Redaktor techniczny i skład komp.: Oleg Aleksejczuk

Korekta ukraińska: Żanna Ostrzyńska
Korekta polska: IKTUS
Druk: Wydawnictwo PLATAN, Kryspinów 189

ISBN 83-911205-8-9

 

Spis treści

 

 • Włodzimierz Mokry, Kraków miejscem współistnienia kultury Zachodu i Wschodu
 

Materiały z konferencji
“Jakże nie wstydzicie się uznawać tylko trzy języki” (św. Cyryl) Ukraińscy i polscy orędownicy harmonijnego współistnienia duchowych tradycji Wschodu i Zachodu (W 155 rocznicę założenia Kijowskiego Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego)

 
 • Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Ziejki na otwarcie konferencji
 • Violetta Reder CHR, Św. Jadwiga Królowa a tradycja cyrylo-metodiańska
 • Marek Melnyk, Idea dialogu prawosławno-katolickiego w myśli humanistów polskich
 • Adam Fałowski, Rusin Wasyl Zamaski i jego rola w próbie zjednoczenia Kościołów w okresie przed unią brzeską
 • Marek Melnyk, Wkład św. Piotra Mohyły w prawosławno-katolicki dialog ekumeniczny
 • Agnieszka Gronek, Duchowieństwo wschodnie wobec przemian zachodzących w malarstwie ikonowym na Ukrainie w wieku XVII
 • ks. Przemysław Nowakowski CM, Pierwsze pontyfikały obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (XVII/XVIII w.) jako przykład łączenia wschodniej i zachodniej tradycji liturgicznej w Cerkwi Greckokatolickiej
 • Ігор Помазан, Українсько-польські відносини XVII ст. в українській бароковій поезії
 • Денис Пилипович, Творчість Григорія Сковороди на фоні німецькогомістицизму Анґела Сілезія (1624–1677)
 • Renata Rusnak, Bohdan Łepki jako autor ukraińskiej i polskiej wersji “Zarysu literatury ukraińskiej”
 • Anna Budziak, Słowianoznawcze zainteresowania Iwana Wahylewicza – językoznawcy
 • Agata Skurzewska, Współistnienie tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w ukraińskiej leksyce sakralnej połowy XIX wieku
 • Галина Хоменко, Інтегральна метафізика української літератури доби “нового середньовіччя”
 • Тамара Власенко, Проблема європейської інтеґрації в українській гуманітаристиці
 • Наталія Видашенко, Ідея “психологічної Європи” в українській літературі 20-х років ХХ століття
 • Anna Bileńki, Wizja braterskich stosunków między narodami słowiańskimi Kijowskiego Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego
 • Agnieszka Baron, Stosunek ukraińskiego Bractwa Cyryla i Metodego do narodu polskiego
 • Robert Szymański, Kijowskie Bractwo świętych Cyryla i Metodego w badaniach ukrainoznawców w Polsce
 • Włodzimierz Mokry Idea świętych Cyryla i Metodego w dziele kijowskiego Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego epoki romantyzmu i w encyklice “Slavorum Apostoli” Jana Pawła II
 

 

 

Biblioteka — Бібліотека