Język, literatura, kultura, historia
Ukrainy — Мова, література, культура, історія України


Pod redakcją
Włodzimierza Mokrego
Під редакцією Володимира Мокрого


Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom 8

 

Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol"
Kraków 2003

Druk tej książki był możliwy dzięki pomocy finansowej Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Пластового Загону „Червона Рута” у США


Na pierwszej stronie okładki:
Akademia Kijowsko-Mohylańska, koniec XVII w. foto w: Історія української культури, за загальною редакцією Івана Крип’якевича, Київ 1994, с. 128–129

Wydawca: Fundacja њw. Wіodzimierza
ul. Kanonicza 15, 31-002 Krakуw
tel./fax (48-12) 421 99 96
tel. (48-12) 421 92 94
e-mail: fondsw@poczta.onet.pl

Wydawca: Fundacja św. Włodzimierza
ul. Kanonicza 15, 31-002 Kraków
tel./fax (48-12) 421 99 96
tel. (48-12) 421 92 94
e-mail: fondsw@poczta.onet.pl


Redaktor techniczny i skład komputerowy: Oleg Aleksejczuk

Korekta ukraińska: Żanna Ostrzyńska
Korekta polska: IKTUS
Druk: Wydawnictwo PLATAN, Kryspinów 189
ISBN 83-915759-4-2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 • Powitanie uczestników międzynarodowej konferencji naukowej pt. Język, literatura, kultura, historia Ukrainy — W. M.
 • Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Ziejki na otwarcie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Język, literatura, kultura, historia Ukrainy
 

Część I. Język, literatura

 • Włodzimierz Mokry — Wątek ukraiński w życiu i badaniach naukowych J. Janowa, W. Jakubowskiego i R. Łużnego oraz ich poprzedników, nauczycieli i współpracowników w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Wiesław Witkowski — Osiągnięcia naukowe ukraińskich językoznawców w Polsce okresu międzywojennego (1920–1939)
 • Jarosław Hryckowian — Dawne piśmiennictwo ukraińskie w świetle badań Ryszarda Łużnego
 • Олександра Антонів — Середньовічна конверсаціонографія: теорія та практика слов’янських розмовників
 • Галина Чуба — Учительні Євангелія другої половини XVI – першої половини XVII ст. в історії українського проповідництва
 • Alicja Nowak — Rola prozopopei w ukraińskiej poezji elegijnej XVI–XVII wieku
 • Denys Pilipowicz — Symbol w interpretacji Hryhorija Skoworody
 • Ольга Кровицька — Традиції та новаторство львівської лексикографічної школи
 • Michał Wawrzonek — M. Szaszkiewicz i A. Szeptycki wobec sporu o kształt i miejsce tradycji bizantyńsko-słowiańskiej w kulturze Ukraińców w Galicji w XIX wieku
 • Ольга Кіх — Українська проблематика у діяльності Слов’янського Клубу у Кракові і на сторінках щомісячника “Слов’янський світ” у роки 1901–1914
 • Tadeusz Bujnicki — Sienkiewiczowski obraz konfliktu polsko-ukraińskiego w “Ogniem i mieczem”
 • Katarzyna Wnuczko — Obraz kobiety w poezji ukraińskiej okresu “Rozstrzelanego Odrodzenia”
 • Ola Hnatiuk — Ukraińsko-polskie związki literackie w okresie międzywojennym
 • Katarzyna Kotyńska — “Muzyczna jakaś rzeka” czy “rzeka melodiopienna”? Uwagi o przekładach wierszy Bohdana Ihora Antonycza, Pawła Tyczyny i Maksyma Rylskiego
 • Ірина Процик — Оказіоналізми в поезії Ліни Костенко
 • Зоряна Каспришин — Викладання української мови як іноземної: проблеми, стан, перспективи
 

Część II. Historia, historia sztuki

 • Agnieszka Gronek — Przedstawienia starotestamentowych figur i proroctw o Krzyżu Świętym na ikonie Męki Pańskiej z Kożuchowców w Muzeum Wschodniosłowackim w Koszycach
 • Kazimierz Przyboś — Wielka własność ziemska w powiecie lwowskim w drugiej połowie XVII wieku
 • Janusz Kaczmarczyk — Paweł Tetera-Morzkowski – najbardziej szlachecki z Kozaków
 • Jarosław Moklak — Język ukraiński jako wykładowy w uniwersytecie lwowskim na przełomie XVIII i XIX wieku – Studium Ruthenum
 • Eugeniusz Koko — Taras Szewczenko w oglądach Franciszka Rawity-Gawrońskiego
 • Tadeusz Stegner — Środowiska liberalne w Królestwie Polskim wobec kwestii ukraińskiej na początku XX wieku
 • Jan Jacek Bruski — Od białego moskalofilstwa do czerwonego. Sprawa “Woli Naroda”
 • Jan Pisuliński — Polskie koncepcje rozgraniczenia Polski i Ukrainy w latach 1918–1920
 • Michał Siudak — Koncepcja polskiej polityki wobec Ukrainy w publicystyce Juliusza Mieroszewskiego
 • Anna Skalik — Przeobrażenia strukturalno-społeczne Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce po 1989 roku
 • Іван М. Шинкарьов — Місце України в зовнішній політиці Польщі
 
 • Program międzynarodowej konferencji naukowej Język, literatura, kultura, historia UkrainyМова, література, культура, історія України, 4–5 czerwca 2001 roku
 • Informacja o działalności Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie w latach 1989–1993
 • Iнформація про діяльність Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові в 1989–2003 рр.
 • Seria wydawnicza: “Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza”
 

 

 

Biblioteka — Бібліотека