“Краківські
українознавчі зошити

“Krakowskie
Zeszyty Ukrainoznawcze”

TOM I–II

1992–1993

Pod redakcją Ryszarda Łużnego
i Włodzimierza Mokrego

Видавництво “Швайпольт Фіоль”

Краків – 1993 – Kraków

 

Z OKAZJI II MIĘDZYNARODOWEGO
KONGRESU UKRAINISTÓW WE LWOWIE
W DNIACH 22–28 SIERPNIA 1993 R.
I XI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU
SLAWISTÓW W BRATYSŁAWIE
W DNIACH 31 SIERPNIA – 7 WRZEŚNIA
1993 R.

З НАГОДИ II МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ
УКРАЇНІСТІВ У ЛЬВОВІ В ДНЯХ 22–28
СЕРПНЯ 1993 Р. ТА ХI МІЖНАРОДНОГО
КОНГРЕСУ СЛАВІСТІВ У БРАТИСЛАВІ
В ДНЯХ 31 СЕРПНЯ – 7 ВЕРЕСНЯ 1993 Р.

 

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA:

Tadeusz Chrzanowski,
Krzysztof Kozłowski,
Ryszard Łużny,
Włodzimierz Mokry,
Aleksander Naumow,
Jerzy Nowosielski,
Antoni Podraza,
Jan Prokop,
Anna Różycka-Bryzek,
Franciszek Ziejka,
Bożena Zinkiewicz-Tomanek,
Stefan Wilkanowicz,
Wiesław Witkowski

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Jerzy Hawryluk, Jadwiga Styrna, Włodzimierz Mokry, Bożena Zinkiewicz-Tomanek

 

Redaktor techniczny: Jerzy Hawryluk
Okładkę projektował: Igor Kuzyk

Tom dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński z funduszów rezerwowych na badania własne

 

Видавництво “Швайпольт Фіоль” засновано завдяки жертвенності добродіїв з української діаспори

 

ISBN 83-233-0668-0

Spis treści

 

ВІД РЕДАКЦІЇ (Володимир Мокрий) OD REDAKCJI (Ryszard Łużny)
 
I. Artykuły
 • Ryszard Łużny (Kraków–Lublin), Ruś-Ukraina (wiek X–XVIII) i wiedza o niej w życiu kulturalnym Polski – wczoraj i dziś
 • Włodzimierz Mokry (Kraków), Akademia Kijowsko-Mohylańska szkołą baroku ukraińskiego i nowożytnej literatury rosyjskiej
 • Julian Maślanka (Kraków), Postać Mazepy w europejskiej literaturze i sztuce
 • Marek Tytko (Kraków), Jerzy Nowosielski. Rys biograficzny
 
II. Marian Zdziechowski wobec kwestii ukraińskiej
 • Jan Skoczyński (Kraków), Idea ukraińska w oczach Mariana Zdziechowskiego
 
III. Z problemów życia i twórczości Stanisława Vincenza
 • Ryszard Łużny (Kraków–Lublin), Kultura duchowa Ukraińców w huculsko-pokuckiej wizji artystycznej Stanisława Vincenza
 
IV. Niepodległościowe dążenia Ukraińców w XX wieku
 • Przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego UJ Franciszka Ziejki otwierające konferencję “Niepodległościowe dążenia Ukraińców w XX w.”
 • Jerzy Damrosz (Warszawa), Miejsce Ukrainy w nowej sytuacji politycznej
 • Генадій Виноградів (Дніпропетровськ), Українська історіографія кінця ХIХ та початку ХХ століття про причини упадку Галицько-Волинської держави
 • Magdalena Brunné (Gdańsk), “Awangarda Państwa Narodowego” wobec problemów mniejszości ukraińskiej w latach 1927–1939
 • Леонід Плющ (Париж), Дві моделі культурної революції
 • Czesław Brzoza (Kraków), Ukraińska reprezentacja parlamentarna w II Rzeczypospolitej
 • Andrzej Leon Sowa (Kraków), Postawy ludności ukraińskiej w okresie kampanii wrześniowej 1939 roku
 • Grzegorz Mazur (Kraków), Polityka władz sowieckich wobec ludności w województwie stanisławowskim w latach 1939–1941
 • Dorota Ożga (Kraków), Ewolucja programu OUN-UPA
 • Анатолій Слюсаренко (Київ), Нові політичні партії України і суверенна держава
 • Przemysław Tomanek (Kraków), Parlamentarzyści ukraińscy – byli dysydenci o kwestii niepodległości Ukrainy (lato 1987 – wiosna 1990 r.)
 • Agnieszka Korniejenko (Kraków), Tytani i tułacze, czyli poetyckie drogi ku wolności w wymiarze zbiorowym i indywidualnym
 
V. Sesja poświęcona działalności naukowej i literackiej Bohdana Łepkiego
w 50-tą rocznicę śmierci – 16 X 1991 r.
 • Mikołaj Siwicki (Warszawa), Jubileusze Bohdana Łepkiego
 • Florian Nieuważny (Warszawa), Pomiędzy zwątpieniem a nadzieją (O liryce Bohdana Łepkiego)
 • Ryszard Łużny (Kraków–Lublin), Profesor Bohdan Łepki w kręgu problemów historii literatury ukraińskiej
 • Elżbieta Wiśniewska (Warszawa), Rola Bohdana Łepkiego w popularyzacji kultury ukraińskiej w Polsce
 • Włodzimierz Mokry (Kraków), Postać Mazepy w trylogii Bohdana Łepkiego
 
VI. Jan Janów (1888–1952) – dzieło i życie. Materiały z konferencji
dla uczczenia czterdziestej rocznicy śmierci lwowsko-krakowskiego slawisty
 • Wiesław Witkowski (Kraków), Uwagi o życiu i działalności naukowej prof. Jana Janowa
 • Franciszek Ziejka (Kraków), Jan Janów – filolog sumienny, badacz pracowity
 • Ryszard Łużny (Kraków–Lublin), Jan Janów: Warsztat historyczno-kulturowy filologa-językoznawcy
 • Галина Стрельчук (Київ–Краків), Деякі особливості словозміни прикметників (На матеріалі українських інтермедій ХVII–ХVIII ст.)
 
STUDIA I MATERIAŁY REGIONALNE
I. Podlasie
 • Irena Matus (Białystok–Bielsk Podlaski), Szkolnictwo cerkiewno-parafialne w parafii Puchły w XIX–XX wieku. Szkoły w Trześciance i Dawidowiczach
 • Jerzy Hawryluk (Kraków–Bielsk Podlaski), Traktat pokojowy w 1918 roku pomiędzy Ukrainą a Państwami Centralnymi i problem Podlasia
 • Igor Hrywna (Olsztyn), Cerkiew prawosławna na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Підляські діалекти в записах Євгена Перфецького – опрацював Юрій Гаврилюк
II. Zamojskie i przemyskie
 • Jadwiga Styrna (Kraków), Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Korczmina
 • Agata Mamoń (Kraków), Malarstwo ścienne w drewnianych cerkwiach województwa przemyskiego
II. Łemkowszczyzna
 • Микола Горбаль (Київ), Русини і Україна

Ukraińcy w Krakowie

 • Tadeusz Filar (Kraków), Miejsce społeczności ukraińskiej w XIX i XX-wiecznym Krakowie, do 1918 roku
 

PRZEGLĄDY I RECENZJE

 • Jarosław Hryckowian (Koszalin), Międzynarodowe sympozjum o unii i unitach w kulturze polskiej i kulturach narodów słowiańskich w Krakowie
 • Anna Bolek: Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памятник средневекового философствования

 

 

Biblioteka — Бібліотека