“Краківські
українознавчі зошити

“Krakowskie
Zeszyty Ukrainoznawcze”

TOM V–VI

1996–1997

Pod redakcją Włodzimierza Mokrego

Видавництво “Швайпольт Фіоль”

Краків – 1997 – Kraków
Wielce Szanownym
Panu Profesorowi
Ryszardowi Łużnemu
i
Panu Profesorowi
Wiesławowi Witkowskiemu
wybitnym polskim ukrainistom
w siedemdziesięciolecie urodzin
zeszyt ten dedykuje
Redakcja 

Publikacja dotowana przez:
Fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie,
United Ukrainian American Relief Committee, Inc. (Philadelphia),
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Urząd Wojewódzki w Krakowie,
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Annę Łuklińską (Wielka Brytania),
Włodzimierza Mokrego (część nagrody Ministra Kultury i Sztuki)Rada Naukowo-Programowa:
Tadeusz Chrzanowski, Adam Fałowski, Krzysztof Kozłowski, Ryszard Łużny,
Aleksander Naumow, Jerzy Nowosielski, Antoni Podraza, Jan Prokop,
Anna Różycka-Bryzek, Franciszek Ziejka,
Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Stefan WilkanowiczZespół Redakcyjny:
Tadeusz Filar, Jerzy Hawryluk, Jan Kurek,
Dorota Puchacz, Jadwiga Styrna-NawrockaRedaktor techniczny i opracowanie komputerowe: Oleg Aleksejczuk

Okładkę projektował: Igor KuzykKorekta ukraińska: Wołodymyr Mozhunow
Korekta polska: IKTUS

Drukarnia T.S., 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7. tel. 34-11-27


ISBN 83-905280-4-5
ISBN 83-233-1040-8
Koedycja

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Від редакції. Od redakcji
I. „KIJÓW–BRZEŚĆ–RZYM”
 • Powitanie uczestników konferencji przez Włodzimierza Mokrego
  (Prezesa Fundacji św. Włodzimierza)

 • Słowo Jego Eminencji ks. Kardynała Franciszka Macharskiego
  Metropolity Krakowskiego na otwarcie konferencji

 • Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Franciszka Ziejki na otwarcie konferencji

 • Ryszard Łużny, Nurt okcydentalistyczny we wschodniosłowiańskiej myśli religijnej przed i po Brześciu

 • Jan Okoń, Prolegomena teatrologiczne do „Komuniji Duchownej Świętych Borysa i Gleba”

 • Anna Bolek, Unia florencka w literaturze Rusi Moskiewskiej XV–XVII

 • Stanisław Dziedzic, Tendencje unijne Ormian Polskich
 • ks. Stanisław Obirek SJ, Wizja jedności chrześcijan w myśli ks. Piotra Skargi na przykładzie „Wezwania do jednej zbawiennej wiary”
 • Elżbieta Przybył, Myśl eschatologiczna ukraińskich elit prawosławnych w dobie unii brzeskiej
 • Marek Melnyk, Rozumienie zbawienia w świetle memoriału unijnego metropolity Piotra Mohyły (1644–1645) „Sententia eiusdam Nobilis Poloni Graecae Religionis” i projekt zjednoczenia katolicko-prawosławnego zawarty w memoriale unijnym Piotra Mohyły
 • Agata Mamoń, Przemiany w sztuce cerkiewnej w eparchii przemyskiej po przyjęciu unii brzeskiej
 • ks. Przemysław Nowakowski CM, Rozwój liturgii w Cerkwi na Ukrainie i Białorusi po unii brzeskiej 1596 roku
 • Piotr Krasny, Okcydentalizacja czy modernizacja? Uwagi o przemianach unickiej architektury sakralnej w Rzeczypospolitej w wieku XVIII
 • Aleksander Naumow, Przemiany w ruskiej kulturze unitów
 • Małgorzata Smorąg Różycka, Integracyjna rola sztuki w dobie unii brzeskiej
 • Janusz Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki i Jan Wyhowski wobec problemów wyznaniowych Rzeczypospolitej
 • Józef Kuffel, Św. Paisjusz Wieliczkowski w obronie czystości prawosławnej wiary
 • Jadwiga Styrna, Funkcja religijna a walory artystyczne ikon
 • Tadeusz Filar, Krakowskie duchowieństwo greckokatolickie wobec unii i prawosławia w XIX-XX wieku
 • Jan Kurek, Wpływ unii brzeskiej na architekturę drewnianych cerkwi w diecezji przemyskiej
 • Wiesław Witkowski, Unia brzeska i Cerkiew unicka w oczach współczesnego Białorusina
 • Maria Rostek, Metropolita Andrzej Szeptycki wobec tradycji bizantyńskich
 • Małgorzata Kmita, Cerkiew greckokatolicka w życiu Ukraińców w Polscepo akcji „Wisła” 1947 roku
II. „PRZENAJŚWIĘTSZA BOGURODZICA W DUCHOWNYM ŻYCIU UKRAIŃCÓW”
 • Włodzimierz Mokry, Matka Boska w życiu duchowym Rusinów-Ukraińców XI–XX wieku
 • Agata Mamoń, Przekazy dotyczące kultu cudownej ikony Matki Boskiej z Korczmina
III. Materiały z sesji poświęconej osobie i twórczości Jana Kozika
 • Danuta Czerska, Wspomnienie o dr hab. Janie Koziku i jego twórczości naukowej
 • Władysław Serczyk, Ukraina historyczna – terra incognita?
 • Przemówienie Bogusławy Kozik na sesji naukowej w dniu 21 stycznia 1995 roku
 • Феодосій Стеблій, Українці – співучасники політичних планів князя Адама Чарторийського щодо Росії в 40-х рр. ХІХ ст.
 • Ярослав Грицак, Українське національне відродження в Галичині ХІХ – початку ХХ ст.:порівняльний аналіз соціального складу патріотичних груп
 • Halina Starostka-Chrzanowska, Janek
IV. ARTYKUŁY
 • Dorota Puchacz, Wasyla Stefanyka prawda o ziemi i ludziach
 • Alicja Kuźniak, Ołeksandr Dowżenko o sercu matki
 • Микола Жулинський, Національна культура в умовах формування нової суспільної cолідарності України
 • Микола Iльницький, Майбутнє – у відродженні нації. Iсторіософія української еміграційної поезії 20–30-х років ХХ ст. (Празька школа)
 • Василь Расевич, Митрополит Андрей Шептицький і Українська Національно-Демократична Партія (1900–1918)
 • Володимир Мозгунов, Який об’єкт вважати прямим?
V. STUDIA I MATERIAŁY REGIONALNE
1. ŁEMKOWSZCZYZNA
 • Jarosław Moklak, Ukrajinśke Nacionalno-Demokratyczne Objednannia (UNDO) i Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna (URP) wobec polityki rządowej na Łemkowszczyźnie
2. PODLASIE
 • Jerzy Hawryluk, Ziemia Brzeska w dobie państwowości ruskiej (X–XIV w.)
VI. UKRAIŃCY W KRAKOWIE
 • Iгор Чорновол, Проблема українського університету у Кракові в контексті міжнародних стосунків 20-х років ХХ століття
VII. PRZEGLĄDY I RECENZJE
 • Емілія Жулінська, Науковий світ про Петра Могилу
 • Януш Шліфінський, “Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa”, tomy I–III
 • Ewa Ostasz, Thomas M. Prymak, “Mykoła Kostomarov: A Biography”
VI. Archiwalia polsko-ukraińskie
Dział III
Ankieta krakowskiego “Znaku” i odpowiedzi Ryszarda Łużnego
oraz Stanisława Vincenza.
Ankieta kwartalnika “Widnowa” oraz odpowiedzi Ryszarda Łużnego

 

 

Biblioteka — Бібліотека