“Краківські
українознавчі зошити

“Krakowskie
Zeszyty Ukrainoznawcze”

TOM VI–VIII

1998–1999

Pod redakcją Włodzimierza Mokrego

Видавництво “Швайпольт Фіоль”

Краків – 1998 – Kraków
Publikacja dotowana przez:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Komitet Badań Naukowych,
United Ukrainian American Relief Committee, Inc. (Philadelphia),
Fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej
w Krakowie,Rada Naukowo-Programowa:
Tadeusz Chrzanowski, Adam Fałowski, Jerzy Hawryluk, Krzysztof Kozłowski, Aleksander Naumow, Jerzy Nowosielski, Antoni Podraza, Jan Prokop,
Anna Różycka-Bryzek, Franciszek Ziejka,
Stefan WilkanowiczZespół Redakcyjny:
Tadeusz Filar, Ewa Ostasz
Dorota Puchacz, Jadwiga Styrna-NawrockaRedaktor techniczny i opracowanie komputerowe: Oleg Aleksejczuk

Okładkę projektował: Igor KuzykKorekta ukraińska: Żanna Ostrzyńska
Korekta polska: IKTUS

Drukarnia Wydawnictwa Platan, Kryspinów 189


ISBN 83-905280-4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

I. „WASYL STEFANYK I JEGO EPOKA”
 • Program konferencji „Wasyl Stefanyk i jego epoka”

 • Powitanie uczestników konferencji przez Włodzimierza Mokrego (Prezesa Fundacji św. Włodzimierza)

 • Słowo Ambasadora Ukrainy w Polsce Petra Sardaczuka

 • Franciszek Ziejka, Wasyl Stefanyk i jego epoka

 • Віталій Кононенко, Слово і образ у творчості Василя Стефаника

 • Michał Łesiów, Nominacja bohaterów w prozie Wasyla Stefanyka

 • Василь Ґрещук, Лінгвістичне стефаникознавство: здобутки і перспективи
 • Роман Гром’як, Вплив творчості Василя Стефаника на розвиток української літературної критики
 • Gabriela Matuszek, Stanisław Przybyszewski o artyście i sztuce
 • Степан Хороб, Поетика художнього конфлікту в новелістиці В. Стефаника
 • Włodzimierz Mokry, Krakowskie Słowo Wasyla Stefanyka o Ukrainie
 • Роман Піхманець, Міфологічні основи художнього мислення В. Стефаника
 • Tomasz Gryglewicz, Przestrzeń i światło. Z problematyki malarstwa pejzażowego okresu Młodej Polski
 • Микола Лесюк, Мова творів Василя Стефаника і розвиток літературної мови в Галичині
 • Євген Баран, Художньо-естетичні погляди Василя Стефаника
 • Марія Голянич, Внутрішня форма слова в художніх текстах Василя Стефаника
 • Марта Хороб, Стефаник модерніст і сучасна українська мала проза
 • Степан Копчак, Соціально-економічні передумови трудової еміграції у творчості Василя Стефаника
 • Dorota Puchacz, Pożegnanie z ziemią. Problem zamorskiej emigracji zarobkowej w twórczości Wasyla Stefanyka
 • Izabela Musur, Motyw śmierci w twórczości Wasyla Stefanyka
 • Володимир Полєк, Богдан Лепкий – дослідник творчості В. Стефаника
 • Olga Kich, Bohdana Łepkiego portret literacki Wasyla Stefanyka
 • Renata Biros, Psychologizm w prozie Wasyla Stefanyka
 • Alicja Nowak, Świat dziecka w dziele Wasyla Stefanyka
 • Roman Наталка Лисенко, Постать Василя Стефаника в творчості Євгена Маланюка
 • Michał Wawrzonek, Stosunek Wasyla Stefanyka do Cerkwi i tradycji religijnych: na materiale wybranych utworów i listów do metropolity Andrzeja Szeptyckiego
 • Beata Chmiel, Inspiracje artystyczne Wasyla Stefanyka
 • Anna Fornal, Proza poetycka Wasyla Stefanyka
 • Станіслав Пшибишевський, Iз землі зродженому творцеві
II. ARTYKUŁY
 • Василь Пуцко, Український іконопис ХІІІ – першої половини ХVІІІ ст. як історико-культурна проблема
 • Agnieszka Gronek, Wpływ grafiki zachodniej na ilustracje ukraińskich druków liturgicznych w wieku XVII i XVIII
III. STUDIA I MATERIAŁY REGIONALNE
 • Jan Kruk, Szkolnictwo ukraińskie w Jarosławskiem do 1939 roku
IV. PRZEGLĄDY I RECENZJE
 • Ольга Кіх, „Василь Стефаник – художник слова”, під редакцією: В. В. Грещук, В. І. Кононенко, С. І. Хороб
 • Alicja Nowak, „Василь Стефаник – художник слова”, під редакцією: В. В. Грещук, В. І. Кононенко, С. І. Хороб
 • Olga Kich, Михайло Кудрявцев, „Драма ідей в українській літературі ХХ ст.”
 • Жанна Остжинська, Надія Бабич, „Сила мовленого слова. Науково-публіцистичні нариси з культури української мови”
V. DOKUMENTY Z KONFERENCji „WASYL STEFANYK I JEGO EPOKA” ORAZ ODSŁONIĘCIA TABLICY KU CZCI BOHDANA ŁEPKIEGO
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci Bohdana Łepkiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 29 maja 1998 r.
 • Maciej Tański – dyrektor Fundacji „Partners” Polska
 • Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszek Ziejka
 • Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Zinowij Kurawśkyj
 • Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Stanisław Handzlik

 

 

Biblioteka — Бібліотека