Włodzimierz Mokry
Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu. Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz
, Kraków 1996, ss. 211.

Володимир Мокрий
Література і філософсько-релігійна думка українського романтизму. Шевченко, Костомаров, Шашкевич

Spis treści – Зміст

I. Wstęp
I. Вступ

II. Taras Szewczenko: między Prometeuszem a Chrystusem
II. Тарас Шевченко: між Прометеєм і Христом
      1. W kręgu kultury antycznej i idei Prometeusza
      1. У колі античної культури та ідеї Прометея
      2. “Nie chcę uznać Boga” czy “nie doświadczam Jego łaski”? - dylematy z odczytaniem Testamentu
      2. “Не хочу визнати Бога” чи “не зазнаю його ласки”? – дилеми з відчитанням “Заповіту”
      3. Prawda jako źródło wyzwolenia
      3. Правда як джерело визволення
      4. Stosunek do Stwórcy i Zbawiciela
      4. Ставлення до Творця і Спасителя
      5. O “słowo jak kadzidło Boże...”
      5. “Те слово, Божеє кадило...”
      6. W stronę sacrum literackiego
      6. У бік літературного sacrum

III. Ukraiński romantyzm jako model syntezy kultury elitarnej i ludowej
III. Український романтизм як модель елітарної і народної культури

IV. Filozoficzno-religijne i społeczno-polityczne ideały w dokumentach programowych romantyków ukraińskich
IV. Філософсько-релігійні та суспільно-політичні ідеали у програмових документах українських романтиків

V. Rosyjskie i polskie reakcje na odrodzenie ukraińskie
V. Російська та польська реакція на українське відродження

VI. Zakończenie
VI. Закінчення
Literatura – Література
Skorowidz nazwisk – Покажчик прізвищ

 

Biblioteka — Бібліотека

 

 

Переклад з польської Євгена Нахліка