Між сусідами. Альманах Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові

“Między Sąsiadami”. Almanach Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

TOM VII

1997

Pod redakcją Włodzimierza Mokrego, Olega Aleksejczuka, Doroty Puchacz

Видавництво “Швайпольт Фіоль”

Краків – 1997 – Kraków

 

Almanach został wydany przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki

 

 

Opracowanie komputerowe i redakcja techniczna: Oleg Aleksejczuk
Проект обкладинки: Тирс Венгринович‚ Ігор Кузик
Współpraca graficzna: Jan Kurek

Druk: Drukarnia Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189

 

Na pierwszej stronie okładki: Modlitwa do św. św Borysa i Gleba (por. str. 10) w kaplicy Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie. fot. Servizio Fotografico – dalej (SF). Wszystkie fotografie jeżeli nie podano inaczej Red. „Między Sąsiadami”

На першій сторінці обкладинки: Молитва до св. св. Бориса і Гліба (пор. с. 10) в каплиці Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси фот. Servizio Fotografico – далі (SF). Всі фотографії, якщо неподано інакше ред. „Між Сусідами”

 

ISBN 83-905280-5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści — Зміст

 

ПАПА РИМСЬКИЙ ІОАНН ПАВЛО ІІ В ФУНДАЦІЇ СВ. ВОЛОДИМИРА
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II W FUNDACJI ŚW. WŁODZIMIERZA

Słowo powitalne, Włodzimierz Mokry

Привітання Володимира Мокрого

Молитва до Святих мучеників Бориса і Гліба

 

Między Krakowem i Rzymem

List Ojca Świętego do dr. Włodzimierza Mokrego z dnia 5 grudnia 1996 r.  

List Ojca Świętego do dr. Włodzimierza Mokrego z dnia 27 maja 1997 r.

Telegram uczestników konsekracji kaplicy św. św. Borysa i Gleba do Jana Pawła II

Odpowiedź z Watykanu

List do Ojca Świętego z dnia 17 sierpnia 1996 r.

List ks. Stanisława Dziwisza z dnia 5 grudnia 1996 r.

List do Ojca Świętego z dnia 29 listopada 1996 r.

Między Rzymem – Castel Gandolfo a Krakowem

List do ks. Stanisława Dziwisza z dnia 19 maja 1997 r.

List do Ojca Świętego z dnia 25 kwietnia 1997 r.

Leszek Wołosiuk, U świętych Borysa i Gleba

Ігор Щерба, Папа Іоанн Павло ІІ зустрівся у Кракові з українцями

Małgorzata Kmita, Ioann Pawło II

E. K. Czaczkowska, Z. Lentowicz, J. Sadecki, R. Wróbel, Mnohaja lita!

Wiara niczym łąka... Z Włodzimierzem Mokrym rozmawia Katarzyna Kieta

Homilia w czasie Mszy Świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli (fragment)

Słowo pożegnalne Jana Pawła II na lotnisku w Balicach (fragment)

А. Вінницька, Невидима стіна розполовинює Європу

Andrzej Romanowski, Na szlaku tysiąclecia

Polska po pielgrzymce – Wypowiedzi: Wojciech Bonowicz, S. Małgorzata Chmielewska, Wiesław Chrzanowski, o. Wacław Hryniewicz OMI, Włodzimierz Mokry, bp Alfons Nossol, Jan Nowak-Jeziorański, Adam Pawłowicz, bp Tadeusz Pieronek, ks. Józef Tischner, Edmund Wnuk-Lipiński

Andrzej Romanowski, Przemyśl i Lwów

 

СТУДЕНТСЬКІ ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
STUDENCKIE DNI KULTURY UKRAIŃSKIEJ

Ігор Щерба, Краківські палімпсести

Ольга Соляр, Ще про дні української культури у Кракові

Areta T. Fedak, Palimpsest

Арета Т. Федак, Палімпсест

 

ГАЛЕРЕЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
GALERIA SZTUKI UKRAIŃSKIEJ

Mirosław Pecuch, Grekokatolicy w Polsce. Wydawnictwa

Андрій Хомик, Малярство на склі

Andrzej Chomyk, Malarstwo na szkle

Andriy Khomyk, Painting on Glass

Bożena Bec, Ikoną inspirowane. Tkaniną malowane. Igłą rysowane

Jadwiga Styrna-Nawrocka, Ikoną inspirowane. Tkaniną malowane. Igłą rysowane

Maria Dayczak-Domanasiewicz, Chorągwie cerkiewne Jadwigi Styrny-Nawrockiej

Юрій Дмитрук, Рисунок

Jurij Dmytruk, Rysunek

Elżbieta Piskorz-Branekova, Chleb życia. Chleb śmierci. Obrzędowe chleby bułgarskie

 

УКРАЇНЦІ В КРАКОВІ
UKRAIŃCY W KRAKOWIE

Tadeusz Filar, Ukraińcy krakowscy w świetle spisu powszechnego z 1931 roku

Ярослав Грицковян, Краків і українці. З нагоди Уескатівського ювілею

 

УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЧЕТВЕРГИ

UKRAIŃSKIE CZWARTKI NAUKOWE

Київ–Брест–Рим. Унійні тенденції та їх культурно-релігійні наслідки перед і після 1596 року

Włodzimierz Mokry, Jubileusz wybitnych ukrainistów krakowskich Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego

Listy gratulacyjne do Profesora Ryszarda Łużnego

Listy gratulacyjne do Profesora Wiesława Witkowskiego

Теодор Мацьків, Легенда і правда про Мазепу

Ольга Кіх, “Розбите небо” як символ руйнації релігійної ідентичності людини

Sonia Szczepańska, Problem zniewolenia i odpowiedzialności moralnej w dramacie poetyckim Łesi Ukrainki “Orgia”

Marta Kulasa, Koncepcja człowieka w dramacie symbolicznym Oleksandra Ołesia pt. “Taneć żyttia”

Alicja Kuźniak, Obraz kobiety-matki i osieroconego dziecka w dziele Tarasa Szewczenki

Janusz Szlifiński, Uniwersalizm chrześcijański w “Prawdzie Starowieku” Stanisława Vincenza

Przemysław Tomanek, Legenda Don Juana w interpretacji Łesi Ukrainki

 

МІЖ ПОЛЯКАМИ І УКРАЇНЦЯМИ
MIĘDZY POLAKAMI I UKRAIŃCAMI

Włodzimierz Mokry, Polityczny wymiar wysiedleńczej akcji “Wisła” w 1947 roku

Leszek Wołosiuk, Akcja “Wisła” – przyczyny, przebieg, skutki

Małgorzata Kmita, Propaganda antyukraińska i kształtowanie negatywnego stereotypu Ukraińca w czasach PRL

Edward Krzemień, Naprawcie zło

 

ВІДГУКИ – ІНФОРМАЦІЇ
REAKCJE – INFORMACJE

З’явився V–VI том “Краківських Українознавчих Зошитів”

Hanna Hoszowska, Order “Białego Kruka ze Słonecznikiem” dla Pana Tyrsa Wenhrynowicza

Orest Hołubec, Wolność sztuki ukraińskiej

 

Інформація про Фундацію св. Володимира

Informacja o Fundacji św. Włodzimierza

Fundation of St. Volodymyr Baptizer of Kievan Rus'

 

НАШІ ЖЕРТВОДАВЦІ

 

 

Biblioteka — Бібліотека