Між сусідами. Альманах Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові

“Między Sąsiadami”. Almanach Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

TOM VIII

1998

Pod redakcją Włodzimierza Mokrego

Видавництво “Швайпольт Фіоль”

Краків – 1998 – Kraków

 

Almanach został wydany przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki

 

 

Opracowanie komputerowe i redakcja techniczna: Oleg Aleksejczuk
Проект обкладинки: Тирс Венгринович‚ Ігор Кузик

Korekta ukraińska: Żanna Ostrzyńska
Korekta polska: IKTUS
Druk: Drukarnia Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189

 

Na pierwszej stronie okładki: Ikonostas według projektu Jana Matejki w parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w cerkwi św. Norberta przy ul. Wiślnej 11 w Krakowie. Fot. St. Mucha

 

ISBN 83-911205-2-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści — Зміст

 

З історії греко-католицької церви Воздвиження Чесного Хреста

у Кракові в 1808–1998 роках

Z życia cerkwi greckokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego

w Krakowie w latach 1808–1998

Włodzimierz Mokry, Z życia Cerkwi greckokatolickiej w Krakowie w latach 1808–1998. Po pół wieku znów u siebie

 

Між Русовом і Краковом
Między Rusowem a Krakowem

Włodzimierz Mokry, Między Rusowem a Krakowem. Wasyla Stefanyka „Droga” do „Słowa”

Володимир Мокрий, Мiж Русовом i Краковом. Василя Стефаника „Дорога” до „Слова”

Олег Алексійчук, „Василь Стефаник і його епоха”. Міжнародна конференція у Кракові 29 травня 1998 року

Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci Bohdana Łepkiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 29 maja 1998 r.

Maciej Tański – dyrektor Fundacji „Partners” Polska

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Zinowij Kurawśkyj

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Stanisław Handzlik

 

ГАЛЕРЕЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
GALERIA SZTUKI UKRAIŃSKIEJ

Artyści ukraińscy w Polsce 1947–1997. Malarstwo. Rzeźba. Grafika
Lew Getz, Nikifor Drowniak, Zenobiusz Poduszko, Wiaczesław Waśkiwśki,
Areta T. Fedak, Grzegorz Pecuch, Tyrs Wenhrynowicz

Magdalena Rabizo-Birek, Bułgarskie wizje i pejzaże

Фотографія Василя Пилип’юка – Fotografia Wasyla Pyłypiuka

Wystawa malarstwa Petra Humeniuka, Jurija Kocha, Wołodymyra Kostyrki


Dziewiętnastowieczna ikona rosyjska, ukraińska i białoruska ze zbiorów Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach

Włodzimierz Mokry, Nieugaszone źródło światła

Marek Szczepański, Zbiory ikon Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach

Marek Hoffmann, Waldemar Górny, Dziewiętnastowieczna grafika religijna
ze zbiorów Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach

Jadwiga Styrna-Nawrocka, „W tych świętych ikonach kontemplujemy
niebiańskie wizerunki, będąc uniesieni radością”

 

УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЧЕТВЕРГИ

UKRAIŃSKIE CZWARTKI NAUKOWE

Jerzy Pomianowski, Lach, Kozak i Moskal. Co ich łączy, co ich dzieli

Роман Гром’як, Проблема національкої асиміляції і творчість Богдана Лепкого

Tadeusz Stegner, Polskie środowiska opiniotwórcze wobec Ukrainy
w XIX i na początku XX wieku

Євген Нахлік, Інтерпретація Гайдамаччини в творчості Ю. Словацького, Т. Шевченка і П. Куліша

Agnieszka Żemlińska, System wartości Wołodymyra Wynnyczenki
w oparciu o traktat „Konkordyzm”

Денис Пилипович, Проблема смерті в поезії українського бароко

Анна Іґлінська, Художні шедеври мистця – Тараса Шевченка

Joanna Klinger, Inspiracje chrześcijańskie w dramatach Łesi Ukrainki

Włodzimierz Mokry, Ukraina i Polska wobec niepodległości. Wspólnota i odmienność doświadczeń

 

МІЖ ПОЛЯКАМИ І УКРАЇНЦЯМИ
MIĘDZY POLAKAMI I UKRAIŃCAMI

Jerzy Giedroyć o sprawach polskich, ukraińskich i globalnych. Fragmenty rozmowy z redaktorem paryskiej „Kultury” Jerzym Giedroyciem przeprowadzonej w dniu 14 stycznia 1999 r. przez red. TVP Barbarę Czajkowską

O Rusinach-Ukraińcach oraz ich stosunkach z Lechitami-Polakami i Moskalami-Rosjanami. Z Włodzimierzem Mokrym rozmawia Tadeusz Stegner

Jarosław Hryckowian, Literatura polsko-ukraińskich rozrachunków

Iwona Chmiel, G. Motyka, R. Wnuk, Pany i rezuny. Współpraca AK–WiN i UPA 1945–1947, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997

Mykoła Mańko, Jędrzej Majka, Miejsce to, jest miejscem świętym. Między Krakowem, Lwowem i Drohobyczem

 

МІЖ УКРАЇНЦЯМИ І РОСІЯНАМИ
MIĘDZY UKRAIŃCAMI I ROSJANAMI

Igor Torbakow, Swój czy obcy? Stereotyp Ukraińca w Rosji XVII–XVIII wieku

Oksana Pachlowska, Problem dziedzictwa w kulturze ukraińskiej oraz formy jego imperialnej ekspropriacji

 

ЯВОЖКО — JAWORZNO

Odsłonięcie pomnika ofiar obozu w Jaworznie

Przemówienie Prezydenta Miasta Jaworzno Andrzeja Węglarza

Przemówienie Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego

Przemówienie Prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy

Przemówienie Premiera RP Jerzy Buzka

Historia obozu w Jaworznie

 

З ЛЕМКІВЩИНИZ ŁEMKOWSZCZYZNY

Włodzimierz Mokry, Od wsi Łosie nad rzeką Ropą na Watrę do Zdyni,
przez Uście Gorlickie (Ruskie), Kwiatoń, Smerekowiec, Gładyszów

Володимир Мокрий, Від села Лосє над річкою Ропа на Ватру до Ждині через Устє Горлицьке (Руське), Квятонь, Смереківець, Гладишів

Климківка (Klimkowka)

Устє Руске (Uście Ruskie – Ujście Ruskie)

Смерековець (Smerekowiec)

Гладишів (Gładyszów)

Ждиня (Żdynia)

DOKUMENTY. Teraźniejszość i przeszłość

Powitanie zaproszonych gości wygłoszone przez przewodniczącego Zjednoczenia Łemków Aleksandra Maśleja w dniu 25 lipca 1988 r. w Zdyni na uroczystym otwarciu XVI Święta Kultury Łemkowskiej „Łemkowska Watra” .

Komunikat prasowy organizatora 16. Święta Kultury Łemkowskiej „ŁEMKOWSKA WATRA” Zdynia, 24–26 lipca 1998 r.

List z 19.06.1998 r. do Prezesa Rady Ministrów RP Jerzy Buzka

Głos przedstawiciela Zjednoczenia Łemków Stefana Hładyka w dyskusji ogólnej na konferencji Reprywatyzacja w systemie prawa organizowanej przez Senat RP i Ministerstwo Skarbu Państwa w dniu 9 czerwcu 1998 r.

Wacław Szlanta i Stefan Hładyk, Akcja „Wisła”

Okres 1956–1998.
32 lata mnożenia dokumentów i odwlekania decyzji
z naprawieniem krzywd wysiedleńcom

Orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach z dnia 15.12.1956 r.

Decyzja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach z dnia 02.07.1961 r.

Orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 10.01.1960 r.

Orzeczenie Powiatowego Zarządu Leśnictwa z 1956 r.

Protokół Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gładyszowie z 1956 r.

List Ministra Rolnictwa z 21.08.1956 r.

Konspekt spotkania w Uściu Gorlickim w dniu 10 lipca 1998 r. przedstawicieli Zjednoczenia Łemków z prof. Janem Szyszko, ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

„Gazeta Wyborcza” – Chcą zwrotu lasów. Uście Gorlickie. Minister Ochrony Środowiska u Łemków

„Gazeta Krakowska” – Z łemkowską krzywdą do Unii? Był minister i nic z tego nie wynikło

„Dziennik Polski” – Chcą zwrotu lasów. Minister swoje, Łemkowie swoje

Wisława Szymborska, Gawęda o miłości ziemi ojczystej

І. Русенко, Я родився твоїм сином...

 

ПОДІЇ, ІНФОРМАЦІЇ, МАТЕРІАЛИ З ОСТАННЬОЇ ХВИЛИНИ
WYDARZENIA, INFORMACJE, MATERIAŁY Z OSTATNIEJ CHWILI

Харківські „Арабески” зі своїм Енеєм в Краківському університеті 16 листопада 1998 р. (Володимир Мокрий, Robert Szymański, Anna Bileńki, Joanna Leśniak, Оля Волошиновська)

Włodzimierz Mokry, Miejsce „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego w rozwoju ukraińskiej dramaturgii i nowożytnego języka literackiego na Ukrainie

Księgarnia „Nestor” poleca

Włodzimierz Mokry, Życie Ukraińców w Polsce po akcji „Wisła”1947 roku
Kolędy ukraińskie w Krakowie

 

НАШІ ЖЕРТВОДАВЦІ

 

 

Biblioteka — Бібліотека